Algemene voorwaarden FeliPien

Algemene voorwaarden betreffende de behandelingen en adviezen van Pien Voortman, FeliPien Trimsalon voor Katten, Rielsedijk 19, 5663 PJ GELDROP, info@felipien.nl, KvK Eindhoven: 89242319 BTW-nr: NL004708166B59

Ga naar 1. Katten trimmen

Ga naar 2. Kattengedragsadvies

1. Katten trimmen

1. Aansprakelijkheid.

FeliPien is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook.

2. Garantie.

Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nooit meer kunnen inhouden dan het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht.

3. Overmacht.

In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. In geval van ontbinding van de overeenkomst is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van FeliPien, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor eventuele schade kan FeliPien niet aansprakelijk worden gesteld.

4. Betaling.

Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen betaling bij aflevering. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant van rechtswege in gebreke. In dit geval kan teruggave van het behandelde dier worden geweigerd totdat de klant zijn verplichting tot betaling heeft voldaan. Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant niet tijdig, minimaal 24 uur voor de afspraak, de afspraak annuleert. Betaling geschiedt bij voorkeur digitaal, contante betaling in overleg.

5. Annulering.

Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip wordt 100% van de voor deze dienst geldende prijs in rekening gebracht. In geval van niet-tijdige betaling is FeliPien gerechtigd de vordering te verhogen met een vertragingsrente van 1% per maand, ingaande 30 dagen na levering van de dienst. Indien FeliPien (na sommatie) genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, geheel voor de rekening van de klant komen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 50,- een en ander zonder dat voorafgaande sommatie of iets dergelijks is vereist.

6. Schade agv de behandeling.

FeliPien is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade van de vachtbehandeling. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het dier om de vacht in goede conditie te houden. Als een dier met klitten of vilt in de vacht door FeliPien wordt behandeld, zal in overleg met de eigenaar worden besproken wat de risico’s zijn van de vachtbehandeling. Onder klitten en vilt kan de huid beschadigd zijn, zonder dat dit waarneembaar is. FeliPien behandelt het dier met uiterste voorzichtigheid, maar eventuele gevolgschade van de behandeling is voor rekening en risico van de eigenaar van het dier.

7. Geschillen.

Op overeenkomsten, gesloten met FeliPien is Nederlands recht van toepasselijk. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.

2. Kattengedragsadvies:

1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdracht: de overeenkomst van opdracht, waarbij de kattengedragsdeskundige in opdracht van de klant onderzoek verricht en/of advies geeft en/of diensten te verlenen ten behoeve van kat(ten) van die klant of katten(gedrag) in het algemeen.

Gedragstherapeutische behandeling: het afnemen van een anamnese, het interpreteren van het gedrag, het vaststellen van een behandeling en het zo breed mogelijk begeleiden, adviseren en instrueren van de klant inzake het uit te voeren behandelplan

Kattengedragsdeskundige: Pien Voortman, degene die in opdracht van de klant onderzoek verricht en/of adviezen geeft en/of andere diensten verleent m.b.t. het gedrag van katten.

Patiënt(en): Door klant ter behandeling aangeboden kat(ten) of groepen van katten, ten behoeve waarvan onderzoek wordt verricht en/of een behandelplan wordt opgesteld en/of adviezen worden gegeven en/of diensten worden verleend.

Klant: Eigenaar en/of verzorger van de te behandelen kat, in wiens opdracht de kattengedragsdeskundige een behandelplan opstelt, adviezen geeft of andere diensten verleent m.b.t. het gedrag van katten. Of de organisatie of persoon in wiens opdracht de kattengedragsdeskundige genoemde diensten verleent.

Debiteur: degene op wiens naam de factuur van de kattengedragsdeskundige is gesteld.

Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht in de vorm van één of meer (vervolg)afspraken van vooraf bepaalde tijdsduur.

2. Toepasselijkheid

• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, welke door de klant zijn gegeven en door de kattengedragsdeskundige zijn aanvaard, conform artikel 2 lid 2.
• Overeenkomst van opdracht komt tot stand, doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken tot het verrichten van onderzoek en/of instellen van een gedragstherapeutische behandeling en/of geven van adviezen en/of verlenen van diensten m.b.t. kattengedrag.
• Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van klant binden de kattengedragsdeskundige niet.
• Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen klant en kattengedragsdeskundige, als zowel klant als kattengedragsdeskundige schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.
• Opname in het agenderingssysteem van kattengedragsdeskundige geldt inzake de totstandkoming van de overeenkomst tot opdracht als bewijs.

3: Randvoorwaarden

• De kattengedragsdeskundige staat in voor het onderhouden van haar capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.
• De klant dient, voor zover mogelijk, de aanwijzingen van de kattengedragsdeskundige op te volgen.
• De klant dient, voor zover mogelijk, tijdens de gedragstherapeutische behandeling gebruik te maken van de door de kattengedragsdeskundige voorgestelde hulpmiddelen in verband met de veiligheid van de klant, patiënt, kattengedragsdeskundige en omgeving.
• Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de kattengedragsdeskundige worden, indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
• Katten die een gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen via een dierenarts.
• De aanwezigheid van ziektes en/of mogelijk besmettelijke aandoeningen voor mens en/of dier bij één of meerdere van de dieren van de klant dient voorafgaand aan het consult aan kattengedragsdeskundige gemeld te worden. Indien pas na consult of ander bezoek van kattengedragsdeskundige bekend wordt dat bij klant een ziekte of besmettelijke aandoening heerst, dient klant dit binnen 24 uur na bekend worden van dit feit te melden aan kattengedragsdeskundige. Bij het overschrijden van deze termijn is klant verantwoordelijk voor mogelijke ziekte of schade bij mens of dier, veroorzaakt door het niet binnen de gestelde termijn op de hoogte stellen van de kattengedragsdeskundige.

4: (Overeenkomst van) opdracht

• De tussen de kattengedragsdeskundige en de klant te sluiten overeenkomst van opdracht is eerst rechtsgeldig vanaf het moment dat de overeenkomst door de kattengedragsdeskundige schriftelijk of mondeling is bevestigd, dan wel wanneer de kattengedragsdeskundige met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.
• De kattengedragsdeskundige heeft het recht om het sluiten van een overeenkomst van opdracht, ten aanzien van een aan hem/haar ter behandeling aangeboden patiënt, te weigeren en/of om slechts onder bepaalde, nader te specificeren, voorwaarden aan te nemen.
• De tussen de kattengedragsdeskundige en de klant gesloten overeenkomst van opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis van de kattengedragsdeskundige tot het leveren van een gedegen en vakkundig advies. De kattengedragsdeskundige voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht.
• De kattengedragsdeskundige heeft het recht bij het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht gebruik te maken van derden.

5: Contractperiode en beëindiging (overeenkomst van) opdracht

• Verlenging van de contractperiode is mogelijk indien beide partijen dit overeenkomen en een vervolg-afspraak maken conform artikel 2.
• De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.
• Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst van opdracht is mogelijk indien:
• Patiënt overlijdt;
• Klant dit uitdrukkelijk verzoekt;
• Kattengedragsdeskundige van mening is dat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat;
• Kattengedragsdeskundige van mening is dat het vertrouwen tussen klant en kattengedrags-deskundige in ernstige mate is verstoord;
• Partijen kunnen de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen, indien:
a. Klant in staat van faillissement wordt verklaard;
b. Klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
c. Klant bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf, wegens een strafbaar feit;
d. Klant handelt in strijd met het recht;
e. Klant overlijdt;
• Indien de overeenkomst van opdracht voortijdig wordt beëindigd, dan zal de kattengedragsdeskundige:
a. Indien de overeenkomst van opdracht op eenzijdig verzoek van de kattengedragsdeskundige tussentijds wordt beëindigd alvorens hiertoe over te gaan, de klant hierover informeren en de motivatie aan de klant uiteenzetten, tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is;
b. De overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de klant in rekening brengen, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit naar beoordeling van de kattengedragsdeskundige.

6: Tarieven en betaling

• Ter zake van de uit hoofde van de opdracht door de kattengedragsdeskundige te verlenen diensten heeft deze aanspraak op een vergoeding, welke bij overeenkomst van opdracht wordt vastgesteld.
• De kattengedragsdeskundige stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast volgens zijn/haar eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden.
• Het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht conform artikel 2, leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling.
• Betaling van de afgesproken vergoeding kan geschieden:
a. Voorafgaand aan consult en/of verrichten van onderzoek en/of geven van adviezen en/of verlenen van diensten door overschrijving van het te betalen bedrag op door kattengedragsdeskundige aangegeven bankrekening;
b. Direct na afloop van consult;
c. Binnen 10 dagen na consult, waarbij administratiekosten in rekening kunnen worden gebracht. Indien kattengedragsdeskundige niets heeft gemeld over betaling, mag klant er vanuit gaan dat facturering na verlenen van diensten zal plaatsvinden en hier geen extra kosten aan verbonden zijn.
• Deelbetalingen van de vergoeding voor gedragstherapeutische behandeling door debiteur zijn alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring door de gedragstherapeut.
• Verzending van verslagen en andere zaken m.b.t. verricht onderzoek en/of instellen van een gedragstherapeutische behandeling en/of gegeven adviezen en/of andere verleende diensten ten behoeve van kat(ten) van die klant, vindt niet eerder plaats dan na ontvangst door kattengedragsdeskundige van door debiteur te betalen vergoeding.
• Debiteur is niet gerechtigd verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die door de kattengedragsdeskundige in rekening worden gebracht voor de door de kattengedragsdeskundige verrichte werkzaamheden.
• Annulering door klant van gemaakte afspraken zal door de gedragstherapeut aanvaard worden:
a. Indien klant een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de volledige betalingsverplichting in stand.
b. Bij een door kattengedragsdeskundige aanvaarde annulering binnen 3 dagen voor aanvang van de betrokken afspraak, wordt 25% van de vergoeding voor die afspraak in rekening gebracht. Reiskosten tellen niet mee voor de berekening van deze 25%.
c. Indien de klant de gemaakte afspraak annuleert in verband met ziekte of overlijden van het dier of andere zaken van overmacht, worden eventueel vooruit betaalde kosten onder inhouding van 10% administratie- en organisatiekosten gerestitueerd.
• Indien kattengedragsdeskundige door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, zal getracht worden de klant daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend.
• Indien debiteur in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan, is debiteur, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden, exclusief BTW gesteld op ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 50,00 (vijftig euro).

7: Aansprakelijkheid

• De kattengedragsdeskundige kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van door de klant gewenst resultaat. Daarentegen zal de kattengedragsdeskundige in alle redelijkheid haar uiterste best betrachten om het gewenste resultaat bij de gedragstherapeutische behandeling te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
• De kattengedragsdeskundige is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de gedragstherapeutische behandeling.
• Deelname door klant aan gedragstherapeutische behandeling gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar dier(en)
• Het sluiten van een (overeenkomst van) opdracht , laat geheel onverlet de risicoaansprakelijkheid van klant en/of derden voor door het dier aangerichte schade in de zin van art. 6:179 BW.

8: Klachten

• De klant is verplicht om de door de kattengedragsdeskundige te verrichten prestatie en/of te leveren medicamenten onverwijld te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De klant dient klachten over de verrichte diensten binnen 30 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd of nadat de gebreken en/of onvolkomenheid aan de klant kenbaar is geworden, schriftelijk aan de katten-gedragsdeskundige te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens de kattengedragsdeskundige ter zake enige gebrek en/of onvolkomenheid vervalt.
• Indien de kattengedragsdeskundige de klacht over de verrichte prestatie gegrond bevindt, heeft de kattengedragsdeskundige te allen tijde het recht om:
a. indien dat mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten of;
b. het door de klant verschuldigde bedrag te crediteren; zulks ter keuze van de kattengedragsdeskundige
9: Vertrouwensrelatie

• De kattengedragsdeskundige zal alle aan haar verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen, voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
• De kattengedragsdeskundige zal eventueel gemaakt video of fotomateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan de gedragstherapeutische behandeling zonder schriftelijke toestemming van de klant.

10: Eigendom

• De kattengedragsdeskundige behoudt te allen tijde het eigendom van afschriften, bescheiden en andere informatiedragers zoals bijvoorbeeld video-opnamen die betrekking hebben op de behandelde patiënt. De kattengedragsdeskundige zal deze bescheiden gedurende 5 jaren bewaren. De klant kan op verzoek, tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden.
• De kattengedragsdeskundige behoudt zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht inzake methoden, therapie en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn ontwikkeld.
• Alle door de kattengedragsdeskundige verstrekte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake de gedragstherapeutische behandeling en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kattengedragsdeskundige worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

11: Wetenschappelijk onderzoek

• De kattengedragsdeskundige heeft het recht om verzamelde gegevens van de patiënt (geanonimiseerd) te gebruiken voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek, ofwel in een publicatie te verwerken, tenzij de klant hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar heeft gemaakt. De kattengedrags-deskundige zal zo nodig het voornemen om genoemde gegevens te gebruiken voor onderzoek voorafgaand melden aan de klant.

12: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

• Op alle overeenkomsten van opdracht tussen kattengedragsdeskundige is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
• Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die de kattengedragsdeskundige dient te maken tot behoud van zijn rechten met betrekking tot invordering van door klant verschuldigde bedragen komen ten laste van de klant.
• Voor het overige, niet bepaalde, beslist de kattengedragsdeskundige. Deze beslissingen zijn bindend.
• Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, overeen dat deze geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank, waaronder kattengedragsdeskundige ressorteert.

FeliPien: geknipt voor katten!